Nieuws

IGOV Innovatieplatform goed ontvangen

Tijdens de Dag Openbare Ruimte is het concept van het IGOV Innovatieplatform gepresenteerd door voorzitter Arthur Klink. Gezien de positieve reacties van de massaal aanwezige overheden én marktpartijen zal de formele oprichting niet lang op zich laten wachten.

IGOV Innovatieplat- form goed ontvangen


Ontwikkeling IGOV


Uitgeefdirecteur Geert Dijkstra praatte na met een tevreden Klink. Om het nieuwe initiatief te kunnen plaatsen, schetst Klink kort de ontwikkeling van het IGOV. “Vroeger was openbare verlichting een taak van de energiebedrijven die na de liberalisering die taak overdroegen aan gemeentelijke wegbeheerders. Die op hun beurt, vanwege gebrek aan kennis en ervaring met het vakgebied, behoefte hadden aan een gemeenschappelijk kennisuitwisselingsplatform. Zo ontstond het IGOV dat, toen AgentschapNL via de duurzaamheidsdiscussie de openbare verlichting op de bestuurlijke agenda zette, een volgende impuls kreeg. Met nu ruim 120 deelnemende gemeenten en 5 provincies als resultaat. Of als tussenstand, liever gezegd. Want steeds meer andere platforms, zoals ‘Lek & Merwede’ met 12 gemeenten, zijn gaan meeliften op het landelijk IGOV-netwerk met behoud van hun eigen regionale identiteit. Na een inspirerend gesprek met uitgeef-directeur Geert Dijkstra van Acquire Publishing die onder meer Straatbeeld en Verkeer in Beeld uitgeven, zijn we vorig jaar met succes gestart met de Kenniscafés. Met Licht en Donker Advies is samenwerking gevonden om IGOV te ondersteunen in het  delen van kennis over actuele thema’s op diverse plaatsen in het land. Zo bundelen we bijvoorbeeld onze krachten richting netbeheerders. De Innovatie Platforms zijn een volgende stap. Een stap die, vanuit haar innovatie-ambitie, in woord en daad ondersteund wordt door het ministerie van EL&I.'

Drie innovatiegebieden


Het Innovatie Platform richt zich op drie gebieden waar innovatie mogelijk of wenselijk is:
1.    Techniek: nieuwe technologie, combinatie van bestaande technologie, etc.
2.    Beleid: aanbesteden, inkoop, procesoptimalisatie
3.    Regelgeving: OVL richtlijnen, NEN normen, Energiewet, Bouwbesluit etc..

Praktische innovaties


“We gaan niet innoveren om het innoveren”, benadrukt Klink de pragmatische insteek van het Innovatie Platform. En hij schetst de voorwaarden voor innovaties waar het Innovatie Platform naar op zoek gaat: energiezuinig, duurzaam, gebruikswaarde, kosten versus baten. Klink: “We kiezen voor een praktijkgerichte benadering, maar hopelijk wel ondersteund door kennisinstellingen en wetenschap.”

Met marktpartijen


“Overheden waren en zijn vaak te terughoudend in hun contacten met de markt. Dat is jammer en onnodig”, aldus Klink. Die met het Innovatie Platform de samenwerking tussen overheid en markt wil stimuleren onder het motto ‘hebzucht is prima’. Wat kan ik voor u betekenen zodat ik er zelf ook beter van wordt.  Daar worden we dus met zijn allen beter van. Op de vraag hoe Klink marktpartijen denkt te enthousiasmeren om het achterste van hun tong te laten zien, benadrukt hij dat hij daarvoor simpelweg niet kan zorgen. “Ze moeten zelf het nut gaan inzien van het delen van hun innovatiekennis en –ideeën binnen het Innovatieplatform. Maar zullen altijd strategische innovaties voor zichzelf houden.” Een vertegenwoordiger van Heijmans vult als marktpartij aan: “Ik zie het Innovatie Platform juist ook als mogelijkheid om ideeën te toetsen, om draagvlak te polsen.”

Goed Idee-label


Ideeën voor innovatie moeten bij voorkeur ook geïmplementeerd gaan worden. Ter stimulering van goede ideeën wordt daartoe het Goed-Idee label ontwikkeld, dat door het IGOV aan een idee gekoppeld kan worden als het aan de eerder geschetste voorwaarden voldoet. Daarnaast zal een groot deel van het deelnametarief gereserveerd gaan worden voor een ‘innovatiepot’, waaruit innovaties ook daadwerkelijk ondersteund gaan worden. “Toewijzing van het geld gebeurt, zolang het kan, vanuit een gezamenlijk IGOV-besluit”, antwoord Klink desgevraagd. ”Het moet een zogenoemd Revolving Fund worden. Als een innovatie waarin vanuit het IGOV Innovatie Platform geïnvesteerd is in de markt toepasbaar blijkt, wordt stapsgewijs de investering weer terug betaald  door het betreffende bedrijf dat de innovatie vermarkt. Is er geen markt bereikt dan hoeft niet te worden terugbetaald.”

Vorm is fluïde


Het Innovatie Platform zal, net als de andere IGOV-activiteiten tot nu toe hebben gedaan, zich geleidelijk ontwikkelen op basis van de behoeftes die er onder de achterban leven. De website zal als basis dienen en er zullen meerdere landelijke, regionale en/of themagerichte bijeenkomsten worden georganiseerd.

 

Lidmaatschap


Iedereen kan lid worden van het Innovatie Platform: gemeenten, provincies, marktpartijen, onderwijsinstellingen, adviesbureaus en andere organisaties actief in de openbare verlichting. Huidige leden van het IGOV worden automatisch en zonder bijbetaling ook lid van het Innovatie Platform. Nieuwe leden betalen € 850,-. Voor bedrijven met een (1) werknemer , voor (kennis-) instellingen en brancheverenigingen wordt overwogen om een aangepaste bijdrage van € 400,- in te stellen.

Deelnemers


Het IGOV innovatieplatform gaat van start met de 19 deelnemers uit de markt die zich hebben opgegeven en de IGOV leden die zich daarvoor opgeven.  In de periode tot en met het eerste kwartaal 2013 zullen er leden bijeenkomsten worden georganiseerd zowel op inhoud rond thema's als ook om het platform organisatorisch op de rit te zetten. Pas na deze opstart periode zullen de financiële bijdrages gevraagd gaan worden. Iedereen kan nu dus nog vrijblijvend deelnemer worden en het definitief besluit tot lidmaatschap nog even uitstellen. Meldt u zich dus vooral aan als deelnemer en blijf daarmee op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer informatie: www.igov.nl/innovatieplatform 


 Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel