Artikel

Toegangsregulering met camerahandhaving: een samenvatting

Betrouwbare, hoge resolutie kentekencamera’s hebben tot een nieuwe vorm van handhaving op (stads)toegang geleid; camerahandhaving. Een uitstekend alternatief voor bollards, maar meer dan een handhavingstool. In de vorige edities van Verkeer in Beeld hebben we uitgebreid aandacht besteed aan deze innovatie in toegangsregulering. Tijd voor een samenvatting.

Fysiek naar virtueel

Gemeenten kiezen steeds vaker voor handhaving met kentekencamera’s in plaats van bollards, zo vertelden wij in editie 2 van Verkeer in Beeld. De betrouwbare, hoge resolutie camera’s controleren op basis van kentekens of een voertuig een gesloten gebied in mag. Een handhaver controleert de geconstateerde overtredingen op afstand en onderneemt hier actie op. 24/7 handhaving zonder storingen of hoge onderhoudskosten.

Verkeerskundige maatregel

Camerahandhaving is geen handhavingstool, het invoeren is meer dan een optie aanzetten in een handhavingspakket. Het is een verkeerskundige maatregel om een bepaald beleid uit te voeren, bijvoorbeeld het autoluw maken van de binnenstad of het vrij houden van een voetgangersgebied. Bij het invoeren komt ook meer kijken dan het ophangen van kentekencamera’s en het inrichten van de backoffice.

De stappen naar camerahandhaving

In het beleidskader ‘Digitale handhaving geslotenverklaring en voetgangersgebieden’ beschrijft het OM welke stappen gemeenten moeten nemen om camerahandhaving in te voeren. Rogier Kuypers (Adviseur digitale handhaving bij Empaction) heeft veel ervaring met het implementeren van camerahandhaving en vertelde hierover in editie 4.

 

De implementatie start met een situatieschets waarin is vastgelegd in welk gebied er gehandhaafd gaat worden, op basis van welke beleidsmaatregel en welk verkeerbesluit. Bepaal het doel wat je als gemeente wilt bereiken en hoe dit gecommuniceerd gaat worden. Dit vormt de functionele omschrijving en is de basis voor het projectplan met projectdefinities, wat kaderstellend fungeert voor het hele implementatietraject en het beheer.

Succesvolle implementatie

Het doel van camerahandhaving is niet het beboeten van overtreders, maar een gedragsverandering teweegbrengen om de leefbaarheid te vergroten. Een juiste inrichting van de openbare ruimte draagt hier aan bij. Alleen een verkeersbord blijkt vaak niet voldoende, neem naast bebording de gehele weginrichting mee zoals bestrating en belijning. De maatregel moet voldoende duidelijk en logisch ogen en binnen het verwachtingspatroon van de automobilist liggen.

Informeer belanghebbenden

Ook het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij het traject draagt bij aan een succesvolle implementatie. Oude ID-systemen zoals pasjes of druppels en het aanvragen er van worden gedigitaliseerd en werken op basis van het voertuigkenteken. Door vroegtijdig duidelijk te communiceren wordt het draagvlak vergroot en worden onnodige sancties voorkomen. Het Parket CVOM vraagt hier expliciet om. Daarnaast kunnen maatregelen ter plekke helpen mensen te laten wennen. Vele gemeenten hebben succesvol verschillende maatregelen toegepast zoals (tijdelijk) extra bebording en promotieteams.

Goede voorbereiding is het halve werk

Camerahandhaving draagt met 24/7-controle bij aan een adequate en efficiënte handhaving van alle geslotenverklaringen (C-borden) en voetgangersgebieden (bord G07) en is naast permanent ook als tijdelijke installatie toe te passen. Een goede voorbereiding draagt bij camerahandhaving succesvol te implementeren. Ervaren partijen zoals Brickyard en Empaction helpen u hier graag bij.

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 5, november 2019.

 

Deel dit artikel